Reglament de Règim Intern
Aprovat per la Junta Directiva de l’entitat en la nostra reunió del dia 16 de Dessembre de 2015.

Preàmbul

La pràctica esportiva a grans trets, i del futbol en particular, fa que les persones tinguin una vida millor i més saludable. Genera una relació afectiva i social amb els companys i amb les persones que envolten el club i origina un bon nombre d’aprenentatges de valors i d’actituds positives.
D’aquests valors que es generen, els més importants i que cal recalcar són: el Treball en Equip (quan l’èxit és col·lectiu, la satisfacció és millor); el Respecte (entre els companys, amb les persones que formen el club, el respecte pel rival, tant per als jugadors com pels aficionats de l’equip adversari, respecte per tot el material esportiu); la Perseverança, l’Acceptació de normes establertes i els Principis de Convivència (per formar part d’un equip un dels principals objectius és aconseguir una bona relació entre els companys i que siguin amics dins i fora del camp).
El futbol té unes característiques que fan que sigui ideal per a l’aprenentatge i integració dels valors, tant a la infantesa com a l’adolescència. El futbol és un esport amb una important dificultat tècnica, tàctica i física on el treball en equip i la cooperació és imprescindible. El col·lectiu sempre està per sobre d’un sol jugador per molt bo que aquest.
El nostre Club vol inculcar aquests valors, per això, queden reflectits en el nostre reglament de règim intern i serveixen per millorar en el desenvolupament físic, social i ètic de tots els membres del nostre club.
Per a finalitzar dir que és un repte i una aspiració el fet de desitjar que els i les jugadores de les categories inferiors, es preparin perquè en un futur esdevinguin jugadors/es en els equips amateurs del Club.

Primer article

 1. El present Reglament de Règim Intern entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2016.
 2. En aquest reglament constaran un conjunt de normes, objectius, funcions i criteris de funcionament del nostre club.
 3. Totes aquelles persones que formen part del nostre club s’han de comprometre a conèixer, complir i fer complir el present Reglament de Règim Intern.
 4. La Junta Directiva serà l’encarregada de resoldre totes les qüestions que no es troben en el present Reglament de Règim Intern.

Segon article

 1. Es consideren normes d’aplicació subsidiàries, en els seus respectius àmbits, el Reglament General de la Federació Catalana de Futbol i l’Estatut del Directiu.
 2. Òrgans i col·lectius: La representació, govern i administració del club correspon a la junta directiva, establint el funcionament dels seus equips esportius d’acord amb els següents òrgans i col·lectius:
  •  Junta Directiva.
  • Comissió Esportiva
  • Coordinadors esportius i Coordinadores esportives
  • Entrenadors i Entrenadores
  • Delegats i Delegades
  • Jugadors i Jugadores
  • Pares/Mares/Tutors legals/Familiars en general
 3.  La Comissió Disciplinària també es considerarà com a òrgan del club per les seves funcions i les seves competències.

Tercer article: La Junta Directiva

 1. La Junta Directiva és el màxim òrgan de gestió del club, fent-se responsable i assumint les funcions de representació, gestió, direcció i execució de les seves competències que li encarreguen els estatuts.
 2. Les decisions de la Junta Directiva són sempre confidents i només és fan publiques quan sigui imprescindible per al bon funcionament del club.
 3. A més en qualsevol cas es rendiran comptes de tots els acords presos per la Junta Directiva davant l’Assemblea General de Socis i Sòcies del club, aquesta assemblea haurà d’aprovar les deliberacions de la Junta Directiva.
 4. Formar part de la Junta Directiva és incompatible amb el fet de rebre retribucions per part del club.
 5. El seu comportament ha de ser exemplar i responsable, tant individualment com col·lectivament i han de tenir present en tot moment que són integrants i representants del club, la imatge és molt important que sigui positiva.

Quart article: La Comissió Esportiva

 1. La Comissió Esportiva és l’encarregada de:
  • Fer un seguiment continu del programa esportiu.
  • Marcar els criteris pedagògics.
  • Gestionar tot el que va relacionat amb els coordinadors esportius, els entrenadors i els delegats.
  • Suggerir a la Junta Directiva el nomenament i el cessament d’entrenadors i entrenadores i de delegats i delegades.
  • Solucionar les queixes de familiars de jugadors del club o qualsevol mena de conflicte esportiu, també els que siguin problemes disciplinaris, que puguin existir durant el llarg de la temporada i que hagin sigut resolts pel coordinador esportiu.
 2. La Comissió Esportiva està formada per:
  • El President o el Vicepresident de la Junta Directiva.
  • El Coordinador Esportiu.
  • Dos membres més de la Junta Directiva escollits per la mateixa Junta Directiva.

Cinquè article: El Coordinador Esportiu

 1. El seu nomenament i cessament és sempre per acord de la Junta Directiva.
 2. Son la màxima autoritat i per tant els màxims responsables en l’àmbit esportiu, sense cap perjudici de les competències atribuïdes a la Comissió Esportiva.
 3. Son tasques seves l’organització i la proposta de totes les activitats esportives que es realitzin, vetllant per la seva coordinació i el seu seguiment.
 4. Les seves funcions bàsiques, els drets i les obligacions dins del seu àmbit són:
  • Presentar al començament de cada temporada el projecte i el programa esportiu a la Comissió Esportiva perquè després sigui aprovada per la Junta Directiva.
  • Planificar i programar les competicions i activitats en les quals participi el club.
  • Elaborar els horaris i encarregar-se de la distribució dels grups de treball, tenint en compte el calendari i l’horari de la resta d’activitats esportives, d’acord amb les directrius de la Comissió Esportiva.
  • Exercir el comandament del personal esportiu adscrit a l’organigrama establert.
  • Confeccionar els grups, equips, representants, etc. També és l’encarregat d’escollir el nombre de jugadors en un equip i el nivell en els exercicis a realitzar, tot això tenint en compte el projecte i la programació esportiva.
  • Estar atent i supervisar en el control i seguiment de la metodologia del treball vetllant perquè sempre tingui coherència amb el projecte esportiu del nostre club per a la formació tant dels jugadors com dels entrenadors.
  • Participar activament en la supervisió en les diferents competicions dels equips del club dins del seu àmbit.
  • Gestionar i elaborar els exercicis esportius, actes esportius i socials que tinguin a veure amb el nostre club perquè participen esportistes i persones que envolten el nostre club
  • Estar sempre pendent de si els començaments dels entrenaments són a l’hora fixada i vetllar per les relacions interpersonals dels esportistes
  • Controlar i gestionar els assumptes col·laterals a l’activitat esportiva, com la utilització del material esportiu que es fa servir tant a un sol entrenament com al  llarg de tota una temporada, tenint cura de la seva conservació però també tenint present una possible renovació de material
  • Gestionar i, en el cas que hi hagi, resoldre les queixes dels esportistes o dels familiars dels esportistes o qualsevol conflicte esportiu que afecti el seu àmbit, llevat els de tipus disciplinari.
  • Gestionar la suplència d’entrenadors en cas d’absència o malaltia, per això és necessari que estigui informat.
  • Assistir pedagògicament als entrenadors garantint una continuïtat en la tasca que realitzen durant la temporada.
  • Respectar, complir i fer complir el Reglament de Règim Intern mirant per la seva correcta aplicació.
  • Altres funcions que siguin expressament demanades per la Junta Directiva o per la Comissió Esportiva.
  • El seu comportament ha de ser en tot moment exemplar i responsable, ha de tenir present que és un dels membres més importants del club, al qual representa en tot moment i que ha de donar una imatge positiva tant d’ell mateix com del club.

Sisè article: Els entrenadors

 1. Els entrenadors són els màxims responsables dels equips que li són assignats.
 2. El seu nomenament i cessament serà acordat per la Junta Directiva però la proposta serà de la Comissió Esportiva.
 3. Els entrenadors han de tenir present que pertanyen a un club, per la qual cosa:
  • Actuaran com a entrenadors, però també com a tutors, desenvolupant una tasca tècnica i educativa.
  • Donaran les explicacions no per a millorar ells, sinó centrades als esportistes per tal que creixin des del punt de vista esportiu sent així un progrés futbolístic però que també creixin des d’un punt de vista personal.
 4. La tasca de formació i seguiment personal de l’esportista, serà principalment tasca de l’entrenador però també pot passar a ser tasca del coordinador esportiu, persona de qui tindrà tot el suport i en tot moment.
 5. Les funcions bàsiques, els drets i les obligacions dins del seu àmbit són:
  • Aplicar la manera adequada d’entrenar tenint present i relació amb el projecte esportiu del club per a la formació de futbolistes, complint amb els criteris establerts pel Coordinador Esportiu.
  • Tenir cura de tots els jugadors amb l’objectiu de prevenir, ajudar i motivar tant en l’àmbit personal com en l’àmbit futbolístic.
  • Fer un control mensual, estudiant i fer un seguiment del rendiment esportiu, l’evolució, l’aprenentatge de l’equip en general i de cadascun dels esportistes a escala individual.
  • Ha de resoldre o comunicar al coordinador esportiu si hi ha algun conflicte que afecti directament o indirectament al seu equip.
  • Controlar i fer un registre de faltes d’assistència, puntualitat i incidències en un entrenament o en un partit (targetes, lesions, etc…) sent ell mateix el responsable de comunicar-li al coordinador esportiu.
  • Ha de conèixer i aplicar el Reglament de Règim Intern, sobretot els valors i els objectius, ja que té l’obligació de respectar-los i desenvolupar-los en l’àmbit de la seva responsabilitat.
  • Ha de ser un exemple i un referent per als seus jugadors (indumentària, actitud de respecte pel contrari i pels àrbitres) tant al nostre camp com en els desplaçaments.
  • Tenir sempre present un comportament responsable tant en una competició oficial com en un partit amistós, han de mostrar respecte tant per a l’adversari, com per a l’àrbitre i al públic en general. Han de tenir present en tot moment que són integrants del club i que han de donar bona imatge.
  • Els entrenaments són per dur a terme les aptituds futbolístiques, físiques i personals dels nostres esportistes.
  • Han de ser responsables de complir i fer complir en els entrenaments i en els partits les següents qüestions:
   • Control de l’assistència i la puntualitat dels futbolistes a càrrec seu, d’aquesta manera farem complir els horaris establerts.
   • Preparació i cura del material esportiu, evitant pèrdues i un mal ús d’aquest.
   • Fer el disseny de la sessió d’entrenament amb antelació a la guia del treball prevista a la planificació esportiva.
   • El desenvolupament de l’entrenament es farà dins l’ambient educatiu, de motivació i d’esforç que sempre ha d’acompanyar als jugadors del club.
   • Vigilar que la vestimenta d’entrenament sigui la del club.
   • Controlar el vestidor tant a l’arribada com a la finalització de l’entrenament, la seva feina acaba quant l’últim jugador surt del vestuari i per tant del seu càrrec.
   • Puntualitat i assistència a l’hora de la convocatòria i en el lloc establert per tal de fer complir els horaris.
   • S’exigeix que les instal·lacions estiguin preparades amb antelació per a la preparació de l’inici de partits i per assignar vestuaris abans de rebre als esportistes.
   • Control del vestuari tant a l’arribada i fins que l’últim jugador surt del vestuari, allà acaba la seva tasca.
   • Control que la indumentària del partit sigui la facilitada pel Club i que ‘es obligatòria per a tot esportista.
   • El seu comportament en els partits ha de ser exemplar i ha de tenir relació amb els objectius fixats pel club, per tant ha de ser coherent.
   • Excepte en els amateurs, intentaran que juguin tots els jugadors que ha convocat per complir amb la filosofia del club.
   • En els partits de competició l’element principal és que els jugadors entenguin la importància del joc i el sentit de la participació com a bloc, tots units, d’aquesta manera augmentarem l’esperit de sacrifici i guanyarem també en superació personal i col·lectiva.

Setè article: Els delegats

 1. Els delegats de l’equip són les persones que s’ofereixen a col·laborar amb l’entrenador per a dur a terme les tasques logístiques de l’equip pròpies del partit.
 2. A diferència de l’equip i de la categoria, els delegats són nomenats per la Junta Directiva a proposta de la Comissió Esportiva, i en altres equips són amics de l’entrenador o inclús en molts equips el delegat és el pare d’algun jugador i component de l’equip.
 3. Sempre són els representants del club, passi el que passi.
 4. Les funcions bàsiques, els drets i les obligacions dins del seu àmbit són:
  1. Facilitar la tasca de l’entrenador en els partits: fixes, material esportiu i logística.
  2. Representa al club i fa d’enllaç entre el club, el club adversari i l’àrbitre.
  3.  Els delegats mai fan funcions d’entrenador, en cas d’absència de l’entrenador ha de ser el coordinador esportiu qui s’encarregui de l’assumpte.
  4.  El seu comportament ha de ser el mateix que el de l’entrenador, ja que representa al club i ha de mostrar respecte per donar una bona imatge.
  5.  Ha de comunicar a l’entrenador qualsevol incidència que passi en un entrenament o en un partit.
  6.  Haurà d’actualitzar les fixes dels seus jugadors.
  7.  Haurà de responsabilitzar-se de l’acte arbitral, especialment del resultat dels canvis i de les targetes.
  8.  En els partits que juguem com a local, serà l’encarregat de rebre i atendre tant a l’equip rival com a l’àrbitre i els indicarà quin vestuari tenen assignat.
  9.  També farà la funció d’acompanyar a l’àrbitre des del terreny de joc fins al vestuari, tant al descans com en finalitzar el partit i, si fos necessari, hauria de vigilar i protegir la seva integritat física.
  10.  És el responsable de dirigir les sortides i els desplaçaments a camp contrari.
  11.  El dia de partit serà l’últim en sortir del vestuari i mirarà que ningú no s’hagi descuidat res i que tots els jugadors hagin sigut recollits.

Vuitè article: Els jugadors

 1. Adquireixen la condició de jugadors del club en el moment que s’apunten voluntàriament al nostre club.
 2. L’objectiu principal i fonamental és el de formar a persones físicament, socialment i moralment i com a eina principal utilitzem l’esport.
 3. Hi ha diferents etapes on quedaran agrupats a les categories establertes seguint el programa formatiu del club.
 4. Els objectius específics, els drets i les obligacions dins del seu àmbit són:
  • Assistir als entrenaments i competicions, seguir les activitats acordades en el calendari esportiu i respectar els horaris i el material.
  • Respectar a l’entrenador i als companys.
  • Caldrà comunicar la falta a un entrenament com a compromís de responsabilitat.
  • És obligatori tant als entrenaments com als partits portar la indumentària del club.
  • La imatge del club és primordial per tant obligatorietat de passar per la dutxa després de cada entrenament i de cada partit.
  • Com els jugadors també són membres del club, han de mostrar el mateix respecte que tots els integrants del club.
  • El comportament dels jugadors quedarà regulat en el Règim Disciplinari.
  • S’ha de pagar la quota, tot el jugador que no estigui a corrent de pagament, seguirà entrenant però no serà convocat pels partits fins que pagui. En casos especials serà la Junta Directiva qui doni una resolució.
  • Si un jugador vol marxar del club i demana la baixa ho haurà de fer amb un temps d’antelació i haurà d’explicar els motius de la baixa a l’entrenador i al coordinador esportiu. A més, si un jugador que no està al corrent de quotes demana la baixa, no se li donarà fins que es posi al corrent.
  • Cap jugador podrà anar a fer proves a un altre club si no ho sap i no autoritza la Comissió Esportiva.
  • Els jugadors que vinguin abans de l’horari establert tindran prohibit jugar al camp.

 Novè article: Pares/Mares/Tutors legals/Familiars en general

 1. Els Pares, Mares i Tutors legals són una part essencial per aconseguir un bon funcionament de club i poder assolir els objectius.
 2. En el moment que s’inscriuen voluntàriament adquireixen els següents compromisos:
  • Procurar l’assistència dels seus fills als entrenaments.
  • Col·laborar participant en les activitats acordades en el calendari esportiu de l’entitat, respectant els horaris i el material esportiu.
  • Els aficionats i les famílies també formen part del club per tal han de complir les mateixes normes i han de tenir el mateix respecte o més que les persones que estan associades directament al club.
  • Evitar comentaris tècnics o tàctics que pertanyen a l’entrenador.
  • Afavorir a millorar l’ambient aplaudint a cada jugada encara que sigui indiferent.
  • La primera mostra de falta de respecte serà un avís i en cas de reiteració seran objectes de sanció disciplinaria.
  • Recalcar que la inscripció del seu fill no inclou l’elecció de l’equip o de l’entrenador. La inscripció inclou l’ensenyament i l’aprenentatge del futbol i aspectes col·laterals de formació personal.
  • Està prohibida l’entrada al terreny de joc, a les zones de les banquetes i als vestuaris, excepte, en casos especials (lesionats, nens petits)
  • Son els responsables de portar i recollir als jugadors tant als entrenaments com als partits.

Desè article: Règim disciplinari

 1. Els membres de la Junta Directiva tindran especial cura en la prevenció de les actuacions disciplinàries presents a aquesta normativa.
 2. El present Règim Disciplinari serà d’aplicació per a tots els integrants dels clubs.
 3. Les faltes o incorreccions són conductes contràries als valors que hem definit com a club en el preàmbul i que resulten perjudicials per al funcionament o la imatge del mateix.
 4. Hi ha tres tipus de falta: lleu, greu i molt greu.
 5. Es considera falta lleu:
  • Les faltes sense justificar a un entrenament o a un partit o en actes acordats pel club.
  • Actitud passiva en un entrenament o en un partit que alteri lleument el desenvolupament de les activitats.
  • Petites faltes de respecte cap a algun factor esmentat anteriorment.
  • El deteriorament lleu causat intencionadament al material esportiu o a objectes i pertinences d’altres membres del club.
  • Incompliment en l’obligació de portar la vestimenta en un entrenament o en un partit.
 6. Es considera falta greu:
  • La reiteració de faltes sense justificar a un entrenament, a un partit o en actes acordats pel club.
  • La reiteració d’una actitud passiva en un entrenament o en un partit que alteri lleument el desenvolupament de les activitats.
  • El deteriorament greu causat intencionadament al material esportiu o a objectes i pertinences d’altres membres del club.
  • Amenaces greus als membres del club.
  • Actes d’indisciplina, injúries o ofenses greus contra membres del club i que deteriorin la imatge d’aquest.
 7.  Es considera falta molt greu:
  • Els actes d’indisciplina, injúries o ofenses molt greus contra membres del club i que deteriorin la imatge d’aquest.
  • L’agressió física o l’amenaça molt greu a membres del club, d’altres clubs o àrbitres.
  • El deteriorament molt greu, causat intencionadament, del material esportiu, de les instal·lacions o dels objectes i pertinences d’altres membres del club.

Disposició final

Aquest Reglament de Règim Intern serà vigent a partir de l’1 d’agost de 2016.

Guardar

Guardar