La junta directiva

Per al bon funcionament de club és important tenir una bona junta directiva i que aquesta s’envolti de bons col·laboradors.

Directius amb col·laboradors

President
Jordi Martínez
Secretari
Javier Duarte
Tresorer
Ismael Martín
Vice-president
Manuel Paton
Vocal Esportiu 1º
Antonio Silva
Vocal Federatiu
Jesús Del Moral
Vocal Social
Santiago Padrón
Vocal Logistica
Marcelino Sanchez

Funcions

President

 • Subscriure tots els documents, xecs, llibres de la constitució, controlant que siguin correctament portats.
 • Resoldre els casos urgents que no serà de la seva directiva atribució amb l’obligació de donar compte en sessió pròxima a la junta directiva.
 • Nomenar i renovar el personal de la institució amb l’aprovació de la junta directiva.
 • Vetllar pel correcte funcionament de la secretaria, tresoreria i comitès del club.
 • Presentar a l’Assemblea General l’informe periòdic sobre el funcionament de la institució i de la memòria actual.
 • Sol·licitar informes sobre les activitats realitzades pels comitès, la comissió de justícia i membres de la junta directiva.
 • Vetllar pel bon funcionament del club.
 • Acreditar oficialment als delegats del club, abans de les lligues federatives.

Vice-President

 • Col·laborar activament amb el president en la gestió del club.
 • Redactar les actes de les sessions d’Assemblea General de tràmit administratiu, subscrivint al costat del President.
 • Conservar els documents i arxiu del club sota responsabilitat.
 • Ser el màxim responsable en actes socials i esportius en els quals no pugui assistir el President.
 • Formar part del Comitè de Disciplina interna del club.

Secretari

 • Gestionar totes les activitats relacionades amb el club.
 • Recepcionar, revisar, registrar, classificar i contribuir tota la documentació que emeti o rebi el club a través dels canals establerts.
 • Gestionar, estudiar i mantenir els documents i arxius degudament actualitzats, administrats, classificats i ordenats.
 • Realitzar les tasques inherents al càrrec i les que li designi el president del club.
 • Crear i mantenir una base de dades de socis, jugadors i directius.
 • Recollir la documentació necessària per tramitar fitxes federatives.
 • Tramitar recursos federatius aprovats pel president, el coordinador o la junta directiva.
 • Realitzar qualsevol funció administrativa que sol·liciti el president.
 • Formar part del comitè de disciplina interna del club.

Tresorer

 • Gestionar la comptabilitat.
 • Subscriure, juntament amb el President, els documents bancaris i altres de tipus comptable.
 • Fer efectiu el cobrament de quotes atorgant els rebuts corresponents.
 • Efectuarà en les dates assenyalades i a requeriment de la Junta directiva el rendiment de comptes i l’arqueix de Caixa documentats
 • Formularà el projecte de pressupost a l’assemblea i els balanços anuals del club.

Vocals

 • La funció dels Vocals és ajudar i col·laborar en l’àrea social i esportiva que els assigni el Club.

Vocal Social

 • Col·laborar en l’organització de qualsevol acte social que organitzi el Club,com la presentació dels equips, viatges, festa fi de temporada, etc…
 • Assistir a esdeveniments socials organitzats per tercers: sopar de Penyes de Barcelona, reunió de Penyes Barcelonistes, reunions amb l’Ajuntament o membres del Districte…
 • Assistir obligatòriament a totes les reunions de la Junta Directiva.

Vocal Esportiu Primer

 • Col·laborar en l’organització de qualsevol acte esportiu que organitzi el Club com la presentació dels equips, viatges, festa fi de temporada, etc…
 • Encarregar-se de la logística esportiva del Club i del material esportiu, mèdic i humà necessari per al bon funcionament de tots els equips.
 • Buscar i ser el responsable de contractar als entrenadors, delegats i jugadors per formar el nombre més gran d’equips.
 • Planificar la temporada, pretemporada, lliga, amistosos i tornejos dels equips.
 • Ser el responsable de donar les altes i baixes de jugadors, tenint en compte els criteris marcats per la Junta Directiva: estat de les quotes, comportament, disciplina, etc….
 • Convocar reunions esportives amb els entrenadors, delegats i pares.
 • Assistir obligatòriament a totes les reunions de la Junta Directiva.

Vocal Federatiu

 • Ser el representant del club davant de qualsevol estament oficial esportiu: Federació Catalana de Futbol, Col·legi d’Àrbitres, Consell Esportiu de la Generalitat, etc…
 • Encarregar-se de la formació dels delegats, envers els àrbitres, pares i qualsevol altra situació que pugui produir-se.
 • Substituir a qualsevol delegat que no pugui assistir al seu partit, indiferentment de l’equip.
 • Assistir als sortejos dels equips de la Federació.
 • Acompanyar el President en qualsevol reunió esportiva en la que se li demani.
 • Formar part del Comitè de Disciplina interna del club.
 • Informar en el Tresorer o Secretari de qualsevol deficiència en les farmacioles.

Vocal de Comunicació

 • Ser el màxim responsable de l’actualització de la pàgina web del Club.
 • Ser el responsable de la creació i redacció de fullets informatius, dels enunciats de reunions del club amb pares i dels venciments de rebuts, quotes, etc…
 • Dissenyar els fullets del torneig intern escolar, del viatge de fi de temporada i del tríptic informatiu per a la temporada vinent.

Funcions Organigrama Esportiu

Coordinador de Futbol Base

 • Ser el màxim responsable de construir un projecte esportiu d’acord de l’entitat i els recursos que posseeixi.
 • Seleccionar els entrenadors i delegats de cada equip.
 • Consensuar amb els entrenadors la configuració de les plantilles i els objectius i els mètodes d’entrenaments més adients.
 • Fer els horaris dels entrenaments i dels partits.
 • Planificar la pretemporada així com partits amistosos i tornejos en els quals el club participi.
 • Organitzar els tornejos de final de temporada, els partits inter-escolars, les sortides i el final de temporada, així com la presentació dels equips a l’inici de cada temporada.
 • Poder de convocatòria amb els entrenadors, delegats i pares.
 • Ser el responsable de donar les altes i baixes als jugadors a excepció de les baixes que per motius econòmics realitzés la junta.

Delegat Federatiu

 • Ser el responsable del Club a l’hora de tractar directament amb la Federació
 • Dur a terme la formació dels delegats, envers els àrbitres, pares i qualsevol altra situació que pugui produir-se.
 • Controlar les fitxes, farmacioles i roba que han de portar els equips en cadascun dels partits.
 • Convocar reunions amb els delegats per millorar o solucionar qualsevol incidència.
 • Substituir als delegats que no puguin assistir a la seva trobada per causes justificades.
 • Tenir contacte continu i fluid amb els coordinadors.
 • Informar i sol.licitar al Secretari la realització d’un recurs federatiu en cas d’incidents en els partits.

Entrenadors

 • Ser els responsables d’entrenar i formar els jugadors que el coordinador els hi assigni.
 • Respectar les normes i ordres que procedeixin del Coordinador o Junta Directiva.
 • Ser els responsables de configurar una convocatòria i una alineació per a cada partit. No podran incloure els jugadors que el club tingui apartats o castigats per comportament o impagament de quotes, etc.
 • Reunir-se amb els Coordinadors sempre que ho sol·licitin.
 • Tenir un comportament exemplar amb els àrbitres, rivals i els seus propis jugadors en tots els partits.
 • Convocar, amb el permís del Coordinador, reunions amb els pares de forma col·lectiva o individual.
 • Assistir a totes les reunions que els convoquin els Coordinadors.
 • Col·laborar en l’organització de qualsevol esdeveniment esportiu que els sol·licitin els coordinadors.

Delegats

 • Col·laborar en el que els sol·liciti el Delegat Federatiu i els Entrenadors.
 • Acompanyar sempre als àrbitres, no deixant-los sols mai, especialment quan el partit es disputi a casa.
 • Ser els ambaixadors del Club quan estiguin amb els àrbitres, tractant amb respecte als col.legiats, als rivals i als nostres jugadors.
 • Ser el responsable de l’expedició o viatge dels partits que es juguin fora.
 • Informar el Delegat Federatiu de qualsevol deficiència en el material esportiu: farmacioles, fitxes, braçalets, etc.
 • Informar urgentment al Delegat Federatiu en cas d’incidents perquè aquest determini si és possible recurs o una altra solució.