La junta directiva

Per al bon funcionament de club és important tenir una bona junta directiva i que aquesta s’envolti de bons col·laboradors.

Directius amb col·laboradors

President
Jordi Martínez
Secretari
Javier Duarte
Tresorer
Ismael Martín
Vice-president
Julio Cesar Romero
Vocal Federatiu
Jesús Del Moral
Vocales Esportiu Amateur “A”
Antonio Silva
Vocal Esportiu Amateur “B”
Iván Botarda
Vocales Esportiu Fútbol Base
Rafael Garrido
Javier García
Vocal Social
Santiago Padrón
Vocales Comunicación
Ángel Marcos
Iván Botarda

 

Funcions

President

 • Subscriure tots els documents, xecs, llibres de la constitució, controlant que siguin correctament portats.
 • Resoldre els casos urgents que no serà de la seva directiva atribució amb l’obligació de donar compte en sessió pròxima a la junta directiva.
 • Nomenar i renovar el personal de la institució amb l’aprovació de la junta directiva.
 • Vetllar pel correcte funcionament de la secretaria, tresoreria i comitès del club.
 • Presentar a l’Assemblea General l’informe periòdic sobre el funcionament de la institució i de la memòria actual.
 • Sol·licitar informes sobre les activitats realitzades pels comitès, la comissió de justícia i membres de la junta directiva.
 • Vetllar pel bon funcionament del club.
 • Acreditar oficialment als delegats del club, abans de les lligues federatives.

Vice-President

 • Col·laborar activament amb el president en la gestió del club.
 • Redactar les actes de les sessions d’Assemblea General de tràmit administratiu, subscrivint al costat del President.
 • Conservar els documents i arxiu del club sota responsabilitat.
 • Ser el màxim responsable en actes socials i esportius en els quals no pugui assistir el President.
 • Formar part del Comitè de Disciplina interna del club.

Secretari

 • Gestionar totes les activitats relacionades amb el club.
 • Recepcionar, revisar, registrar, classificar i contribuir tota la documentació que emeti o rebi el club a través dels canals establerts.
 • Gestionar, estudiar i mantenir els documents i arxius degudament actualitzats, administrats, classificats i ordenats.
 • Realitzar les tasques inherents al càrrec i les que li designi el president del club.
 • Crear i mantenir una base de dades de socis, jugadors i directius.
 • Recollir la documentació necessària per tramitar fitxes federatives.
 • Tramitar recursos federatius aprovats pel president, el coordinador o la junta directiva.
 • Realitzar qualsevol funció administrativa que sol·liciti el president.
 • Formar part del comitè de disciplina interna del club.

Tresorer

 • Gestionar la comptabilitat.
 • Subscriure, juntament amb el President, els documents bancaris i altres de tipus comptable.
 • Fer efectiu el cobrament de quotes atorgant els rebuts corresponents.
 • Efectuarà en les dates assenyalades i a requeriment de la Junta directiva el rendiment de comptes i l’arqueix de Caixa documentats
 • Formularà el projecte de pressupost a l’assemblea i els balanços anuals del club.

Vocals

 • La funció dels Vocals és ajudar i col·laborar en l’àrea social i esportiva que els assigni el Club.

Vocal Social

 • Col·laborar en l’organització de qualsevol acte social que organitzi el Club,com la presentació dels equips, viatges, festa fi de temporada, etc…
 • Assistir a esdeveniments socials organitzats per tercers: sopar de Penyes de Barcelona, reunió de Penyes Barcelonistes, reunions amb l’Ajuntament o membres del Districte…
 • Assistir obligatòriament a totes les reunions de la Junta Directiva.

Vocal Esportiu Primer

 • Col·laborar en l’organització de qualsevol acte esportiu que organitzi el Club com la presentació dels equips, viatges, festa fi de temporada, etc…
 • Encarregar-se de la logística esportiva del Club i del material esportiu, mèdic i humà necessari per al bon funcionament de tots els equips.
 • Buscar i ser el responsable de contractar als entrenadors, delegats i jugadors per formar el nombre més gran d’equips.
 • Planificar la temporada, pretemporada, lliga, amistosos i tornejos dels equips.
 • Ser el responsable de donar les altes i baixes de jugadors, tenint en compte els criteris marcats per la Junta Directiva: estat de les quotes, comportament, disciplina, etc….
 • Convocar reunions esportives amb els entrenadors, delegats i pares.
 • Assistir obligatòriament a totes les reunions de la Junta Directiva.

Vocal Federatiu

 • Ser el representant del club davant de qualsevol estament oficial esportiu: Federació Catalana de Futbol, Col·legi d’Àrbitres, Consell Esportiu de la Generalitat, etc…
 • Encarregar-se de la formació dels delegats, envers els àrbitres, pares i qualsevol altra situació que pugui produir-se.
 • Substituir a qualsevol delegat que no pugui assistir al seu partit, indiferentment de l’equip.
 • Assistir als sortejos dels equips de la Federació.
 • Acompanyar el President en qualsevol reunió esportiva en la que se li demani.
 • Formar part del Comitè de Disciplina interna del club.
 • Informar en el Tresorer o Secretari de qualsevol deficiència en les farmacioles.

Vocal de Comunicació

 • Ser el màxim responsable de l’actualització de la pàgina web del Club.
 • Ser el responsable de la creació i redacció de fullets informatius, dels enunciats de reunions del club amb pares i dels venciments de rebuts, quotes, etc…
 • Dissenyar els fullets del torneig intern escolar, del viatge de fi de temporada i del tríptic informatiu per a la temporada vinent.

Funcions Organigrama Esportiu

Coordinador de Futbol Base

 • Ser el màxim responsable de construir un projecte esportiu d’acord de l’entitat i els recursos que posseeixi.
 • Seleccionar els entrenadors i delegats de cada equip.
 • Consensuar amb els entrenadors la configuració de les plantilles i els objectius i els mètodes d’entrenaments més adients.
 • Fer els horaris dels entrenaments i dels partits.
 • Planificar la pretemporada així com partits amistosos i tornejos en els quals el club participi.
 • Organitzar els tornejos de final de temporada, els partits inter-escolars, les sortides i el final de temporada, així com la presentació dels equips a l’inici de cada temporada.
 • Poder de convocatòria amb els entrenadors, delegats i pares.
 • Ser el responsable de donar les altes i baixes als jugadors a excepció de les baixes que per motius econòmics realitzés la junta.

Delegat Federatiu

 • Ser el responsable del Club a l’hora de tractar directament amb la Federació
 • Dur a terme la formació dels delegats, envers els àrbitres, pares i qualsevol altra situació que pugui produir-se.
 • Controlar les fitxes, farmacioles i roba que han de portar els equips en cadascun dels partits.
 • Convocar reunions amb els delegats per millorar o solucionar qualsevol incidència.
 • Substituir als delegats que no puguin assistir a la seva trobada per causes justificades.
 • Tenir contacte continu i fluid amb els coordinadors.
 • Informar i sol.licitar al Secretari la realització d’un recurs federatiu en cas d’incidents en els partits.

Entrenadors

 • Ser els responsables d’entrenar i formar els jugadors que el coordinador els hi assigni.
 • Respectar les normes i ordres que procedeixin del Coordinador o Junta Directiva.
 • Ser els responsables de configurar una convocatòria i una alineació per a cada partit. No podran incloure els jugadors que el club tingui apartats o castigats per comportament o impagament de quotes, etc.
 • Reunir-se amb els Coordinadors sempre que ho sol·licitin.
 • Tenir un comportament exemplar amb els àrbitres, rivals i els seus propis jugadors en tots els partits.
 • Convocar, amb el permís del Coordinador, reunions amb els pares de forma col·lectiva o individual.
 • Assistir a totes les reunions que els convoquin els Coordinadors.
 • Col·laborar en l’organització de qualsevol esdeveniment esportiu que els sol·licitin els coordinadors.

Delegats

 • Col·laborar en el que els sol·liciti el Delegat Federatiu i els Entrenadors.
 • Acompanyar sempre als àrbitres, no deixant-los sols mai, especialment quan el partit es disputi a casa.
 • Ser els ambaixadors del Club quan estiguin amb els àrbitres, tractant amb respecte als col.legiats, als rivals i als nostres jugadors.
 • Ser el responsable de l’expedició o viatge dels partits que es juguin fora.
 • Informar el Delegat Federatiu de qualsevol deficiència en el material esportiu: farmacioles, fitxes, braçalets, etc.
 • Informar urgentment al Delegat Federatiu en cas d’incidents perquè aquest determini si és possible recurs o una altra solució.